STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
FOTOKLUB
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

strona oficjalna
CZŁONEK OPERACYJNY MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI SZTUKI FOTOGRAFICZNEJ FIAP
REPREZENTANT POLSKI

HOME
NOWOŚCI
FOTOKLUB
FIAP
EDUKACJA
KONKURSY
WYSTAWY
LINKI
KONTAKT
REGULAMINY
WYNIKI


  
Patronat
Fotoklubu RP

KONKURS

  "Człowiek, Świat, Przyroda" - Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży  
nadsyłanie prac: do 15 marca 2010

organizator: Pałac Młodzieży w Koszalinie
strona organizatora: http://www.pm.koszalin.pl


HONOROWY PATRONAT:
Prezydent Miasta Koszalin Mirosław Mikietyński
Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców

ORGANIZATOR:
Pałac Młodzieży w Koszalinie

WSPÓŁORGANIZATOR:
Bałtyckie Towarzystwo Fotograficzne w Koszalinie

PATRONAT MEDIALNY:
Radio Koszalin, TV Kablowa MAX Koszalin, Dziennik Koszaliński "Miasto".


Temat konkursu: CZŁOWIEK, ŚWIAT, PRZYRODA


CEL KONKURSU
  1. Organizatorzy konkursu niezmiennie od 9 lat pragną zachęcić dzieci i młodzież do fotografowania otaczającego nas świata, miejsc w których żyjemy, zwrócić uwagę na piękno i delikatność przyrody.
  2. Możliwość zaprezentowania prac fotograficznych dzieci i młodzieży oraz konfrontacja z innymi uczestnikami konkursu m.in. poprzez spotkania pokonkursowe.
WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 21.
  2. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 5 prac w formacie min. 13 x 18 cm, max 30 x 45 cm, przy czym w zgłoszonych pracach mogą znajdować się max dwa zestawy wyraźnie oznaczone. Zestaw zdjęć może liczyć do 5 zdjęć o formacie max 20 x 31 cm). Każdy zestaw będzie traktowany jako jedna praca.
  3. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową.
  4. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.
  5. Do prac należy dołączyć płytę CD z cyfrowym zapisem zdjęć. Dopuszczalne formaty plików: tiff, jpg.
  6. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, adres, tytuł pracy oraz wiek autora.
KATEGORIE
Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria do 15 lat
II kategoria od 16 do 21 lat

PODZIAŁ NAGRÓD
Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów, sponsorów oraz zaproszonych gości.
Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
Srebrny medal i wyróżnienie AFRP,
oraz w każdej kategorii wiekowej:
I nagroda (rzeczowa),
II nagroda (rzeczowa),
III nagroda (rzeczowa).
Przewiduje się również: wyróżnienia, dyplomy BTF-u jak i nagrody specjalne przyznane przez fundatorów w porozumieniu z jury.
Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.
Nagrody nie odebrane przez laureatów do 31 grudnia 2010 r. przechodzą do puli nagród na kolejną edycję konkursu.

TERMINARZ KONKURSU
Nadsyłanie prac do: 15 marca 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Ocena jury - kwiecień 2010 r.
Informacja o wynikach konkursu do: 30 kwietnia 2010 r. dostępna na stronie www.pm.koszalin.pl
Wystawa pokonkursowa - 11.06.2010 r. PM Koszalin
Zwrot prac nie nagrodzonych - po zakończeniu ekspozycji (warunkiem zwrotu prac jest przysłanie wraz z pracą zwrotnych znaczków).
Prace na konkurs wraz z kartą zgłoszenia prosimy nadsyłać (lub składać osobiście) na adres:

Pałac Młodzieży
ul. Bogusława II 2
75-057 Koszalin

z dopiskiem "Konkurs Fotografii"


Koszt przesyłki pokrywa uczestnik konkursu.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Monika Kalkowska - Dział Imprez w godz. od 11.00 do 16.00 tel. 094 348 05 01 lub e-mail: foto@pm.koszalin.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w prasie, TV, internecie i katalogu w celach promocji konkursu.
Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów. Laureaci konkursu zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez Uczestnika.
Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanych prac oraz, że posiada do nich pełne prawa autorskie.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Organizatorzy przewidują również prezentację wystawy pokonkursowej w innych ośrodkach kultury naszego regionu.

UWAGA! Uczestnicy na wernisaż przyjeżdżają na koszt własny i są ubezpieczeni przez jednostkę delegującą.ORGANIZATORPałac Młodzieży
w Koszalinieregulamin
i karta zgłoszenia| HOME | WYSZUKIWARKA | KONTAKT | MAPA SERWISU | REDAKCJA |
Copyright © by FOTOKLUB RP. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. DESIGN © Joanna Maria Rybczyńska