Przyjmwanie2

TRYB PRZYJMOWANIA członków rzeczywistych, nadzwyczajnych i zbiorowych Kandydaci na członków RZECZYWISTYCH   /aktualizacja: 28.06.2010/  KANDYDACI PO ZAPOZNANIU SIĘ ZE STATUTEM, SKŁADAJĄ:  ankietę członkowską    trzy zdjęcia, opis dorobku twórczego (życiorys artystyczny), portfolio (zestaw 10-15 zdjęć w formacie 20 x 30 cm) do wglądu dla Komisji Artystycznej. płytę CD zawierającą:  nagrane reprodukcje wszystkich fotografii z portfolia  każde zdjęcie musi być w osobnym pliku  plik w formacie JPG, dłuższy bok 850px, rozdzielczość 72dpi, przestrzeń kolorów sRGB opis dorobku twórczego w formie elektronicznej  plik w formacie DOC lub RTF WAŻNE : Ankietę należy wypełnić DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI !  Jeśli Kandydat spełnia warunki określone w regulaminie, wówczas na wniosek Zarządu i po zasięgnięciu oceny Komisji Kwalifikacji Zawodowych, Kapituła Fotoklubu RP zaprasza i przyjmuje kandydata na członka rzeczywistego, nadając mu tytuł: artysty fotografa (fotografika) – członka rzeczywistego Fotoklubu RP (w skrócie “AFRP”).  Kapituła zbiera się cztery razy w roku, gdy ma do rozpatrzenia minimum 3 wnioski złożone przez kandydatów.    Kandydaci na członków NADZWYCZAJNYCH   Kandydaci po zapoznaniu się ze statutem, składają:  ankietę członkowską    trzy zdjęcia.WAŻNE : Ankietę należy wypełnić DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI !    Kandydaci na członków ZBIOROWYCH   Zgodnie ze STATUTEM Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, członkiem zbiorowym Fotoklubu RP może zostać każde stowarzyszenie fotograficzne (klub, grupa fotograficzna), które posiada osobowość prawną lub działa przy instytucji, która go reprezentuje (np. Dom Kultury).  Zarząd Krajowy Fotoklubu RP zaprasza stowarzyszenia spełniające powyższe warunki, do przystąpienia do Fotoklubu RP jako członka zbiorowego.  Kandydaci po zapoznaniu się ze statutem, składają:  ankietę członkowską    [wersja pdf]                                      [wersja doc] WAŻNE : Ankietę należy wypełnić DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI !  Składka członkowska dla członków zbiorowych wynosi 150.00 zł za jeden rok. (Składki od członków rzeczywistych i nadzwyczajnych od 01.01.2015 r. w mają wpływać do Fotoklubu RP w Warszawie).  Składka roczna może zostać obniżona. Pisemne wnioski rozpatruje Zarząd.   Kompletne wnioski należy składać na adres:   STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ul. Noakowskiego 10 m.54 00-666 Warszawa