PATRONAT – arch

PATRONAT FIAP (fragmenty)

Pełny, obowiązujący organizatorów tekst regulaminu, znajduje się obok – do pobrania.

 

 

[tłumaczenie: Dorota Kycia – Oficer Łącznikowy FIAP]


PATRONAT FIAP

Definicja

Patronat FIAP jest potwierdzeniem przyznawanym międzynarodowym salonom fotograficznym na podstawie wyników uzyskanych we wcześniej organizowanych imprezach.

Zasada ogólna

Patronat FIAP może być przyznawany dla konkursów o wyraźnym charakterze międzynarodowym oraz dostępnych dla uczestników z całego świata. Konkursy dla celów czysto handlowych, jak również salony mocno ograniczone tematycznie, są wyłączone z korzyści płynących z niniejszego regulaminu

Aplikacje

Wnioski o patronat FIAP muszą być skierowane przez organizatora do krajowego stowarzyszenia kraju, w którym zdarzenie ma miejsce. Ten drugi przekazuje wniosek do Serwisu Patronat FIAP.
Aplikacje nie mogą być przesyłane przez organizatora bezpośrednio do FIAP.
Dla każdej edycji imprezy musi być sporządzony nowy wniosek, wypełniony na formularzu dostarczonym przez FIAP. Wnioski muszą być złożone co najmniej dziewięć miesięcy przed datą zamknięcia konkursu w celu umożliwienia publikacji na listach FIAP oraz w czasopismach krajowych federacji.

W celu uniknięcia nieporozumień przy ubieganiu się o wyróżnienia FIAP, Zarząd podkreśla, że nie jest możliwe przyznanie patronatu FIAP tylko dla części salonu. Salon albo ma Patronat FIAP dla wszystkich sekcji lub nie ma go wcale.

Uzasadnienia

Wraz z wnioskiem o patronat, organizatorzy muszą dostarczyć projekt pełnego tekstu, warunki uczestnictwa, zredagowane co najmniej w języku francuskim lub angielskim (patrz II.7), w przeciwnym razie szansa na uzyskanie patronatu zmniejszy się automatycznie. Tak samo, jeśli w momencie otrzymania wniosku o patronat, Serwis Patronat FIAP jeszcze nie otrzyma katalogu z poprzedniego salonu i jeśli warunki uczestnictwa nie są zgodne z wytycznymi z FIAP.
Międzynarodowy Salon organizowany po raz pierwszy, może uzyskać Patronat FIAP, jeśli ci sami organizatorzy organizowali już co najmniej jeden konkurs o pewnym znaczeniu, zatwierdzony przez krajowe stowarzyszenie.

Decyzja FIAP

Patronat FIAP jest przyznawany przez Prezydenta FIAP, lub w jego imieniu, przez Służbę Patronat FIAP, po warunkiem korzystnej opinii otrzymanej przez krajowe Stowarzyszenie.
Patronat FIAP to zaszczyt, a nie prawo.

Zatwierdzenie Patronatu

Jeżeli konkurs uzyskuje potwierdzenie FIAP, otrzyma on numerowane “ŚWIADECTWO PATRONATU FIAP”.
Numerowany kod oznacza rok i numer salonu (na przykład: 2004/001). Certyfikat musi być zaprezentowany na wystawie lub projekcji a kopia może być umieszczona w katalogu.
Organizatorzy wydarzenia, które uzyskało Patronat FIAP, muszą przyznać medale FIAP i wyróżnienia FIAP. Mają oni prawo do korzystania z godła FIAP na ich zaproszeniach, folderach, plakatach, katalogach, itp. W regulaminach musi znaleźć się wzmianka “pod Patronatem FIAP” i/oraz musi być podany numer patronatu.
Organizatorzy międzynarodowych salonów, które nie otrzymały oficjalnie Patronatu FIAP, nie mają prawa do reprodukcji logo FIAP w regulaminach ich salonów.

Obowiązki organizatorów

Aby kwalifikować się do Patronatu FIAP, organizatorzy muszą:postępować zgodnie z przepisami określonymi w FIAP (patrz rozdział II);kupić co najmniej trzy medale FIAP na każdy salon;wydać katalog z reprodukcjami (patrz II.14);zobowiązać się do odpowiadania na wszystkie listy dotyczące konkursu, które mogą otrzymać .
REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEGO WYDARZENIA FOTOGRAFICZNEGO POD PATRONATEM FIAP


Definicja

Tylko salony otwarte dla fotografów ze wszystkich krajów, dla amatorów i profesjonalistów, z poszanowaniem przepisów FIAP mogą być zakwalifikowane jako “Międzynarodowy Salon pod patronatem FIAP”.

Udział

W zasadzie członkowie klubu organizującego imprezy nie biorą udziału w salonie. Członkowie mogą uczestniczyć tylko w tych przypadkach, gdzie większość członków jury nie należy do klubu organizującego.

Charakter prac

Muszą być dopuszczone wszystkie style i zasadniczo wszystkie fotograficzne procesy.
W celu umożliwienia organizatorom wpływu w decydujący sposób na styl zgłoszonych prac, Zarząd zaprasza organizatorów międzynarodowych salonów pod patronatem FIAP do specjalizacji w zakresie techniki i tematu.

Medale i wyróżnienia FIAP

Istnieją trzy rodzaje medali dla salonów pod patronatem FIAP: złoty, srebrny i brązowy. Organizatorzy wydarzenia pod Patronatem FIAP muszą kupić przynajmniej trzy medale, w dowolnej kombinacji.
Dwa wyróżnienia FIAP będą dostarczone bezpłatnie do każdego zamówienia medali i będą przesłane wraz z medalami.

Przy zamówieniu medali, wymagane jest podanie numeru Patronatu (patrz I.7)

Przyznane medale FIAP i wyróżnienia FIAP muszą być wymienione w regulaminie salonu i w katalogu.
Organizator musi przydzielić medal FIAP jako jedną z głównych nagród wydanych przez sędziów.
Grawerowanie medali jest obowiązkowe na koszt organizatorów.

Regulamin Salonu i formularz zgłoszeniowy.

Organizator musi zapowiedzieć salon co najmniej sześć miesięcy przed datą zamknięcia, wysyłając jego formularz zgłoszeniowy oraz regulamin. Wraz z zaświadczeniem o Patronacie FIAP, Serwis Patronat FIAP zapewnia zaktualizowaną listę adresów FIAP (dyrekcja FIAP, oficerowie łącznikowi krajowych federacji i stowarzyszenia członków FIAP, poszczególni członkowie, zatwierdzone czasopisma, itp.) Informację o wydarzeniu FIAP trzeba wysłać pod wszystkie te adresy. Zaleca się, aby wysłać kilka formularzy zgłoszeniowych do krajowych federacji, które mogą następnie rozpowszechniać je do swoich klubów członkowskich. Regulaminy muszą być wydawane przynajmniej w języku angielskim lub francuskim. Inne języki są do wyboru organizatora.
Regulamin salonu musi zawierać następujące informacje:
Nazwa imprezy i nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za salon, lub salon objazdowy.Godło FIAP i numer Patronatu FIAP salonu lub salonu objazdowego.Imiona i nazwiska sędziów i oświadczenie o kwalifikacji każdego z nich.Kalendarz, podając:datę zakończenia przyjmowania zgłoszeń;datę obrad sędziów;datę wysłania kart raportów (powiadomień);datę wystawy i / lub publicznego pokazu slajdów;dzień, w którym zostaną zwrócone wszystkie prace;dzień, w którym zostaną wysłane katalogi i nagrody. W tym kontekście FIAP zaleca organizatorom określenie rozsądnego terminu w kalendarzu i ścisłego jego przestrzegania.Opłata za udział:
Wysokość opłaty za udział i sposób, w jaki należy zapłacić muszą być wyraźnie podane w regulaminie salonu. Kwota powinna być podana w walucie krajowej kraju, w którym zdarzenie się odbywa, w walucie wymienialnej (€, $…) i w razie potrzeby w międzynarodowych kuponach na odpowiedź (IRC).
FIAP zdecydowanie zaleca organizatorom okazanie solidarności z uczestnikami z krajów z ograniczonymi możliwościami walutowymi.Wzmianka o tym, że każdy uczestnik otrzyma bezpłatny egzemplarz katalogu.Dla każdej kategorii maksymalna liczba prac dla każdego autora jest określona w następujący sposób:

1) dla zdjęć:
Nie więcej niż 4 zdjęcia na sekcję (z wyjątkiem serii lub sekwencji, w których liczba jest określone przez organizatora);Maksymalny zalecany format 30 x 40 cm (12 “x l6”) (w tym oprawa);Minimalny format jest określony przez organizatora;Prace oprawione lub nieoprawione na cienkim podłożu, wyznaczone przez organizatora.2) dla kolorowych slajdów:
Nie więcej niż 4 prace w sekcji (z wyjątkiem serii lub sekwencji, w których liczba jest określone przez organizatora);
Format ramy 5 x 5 cm (2 “x 2”) lub inne;
Szkła oprawione lub nie, wyznaczone przez organizatora.3) Dla dzieł cyfrowych:
Nie więcej niż 4 prace w sekcji (z wyjątkiem serii lub sekwencji, w których liczba jest określona przez organizatora);
Waga i format pliku określone przez organizatora;
Na płycie CD-ROM, na dyskietce lub przez e-mail, wyznaczone przez organizatora.Wzmianka, że każda praca powinna posiadać na odwrocie czytelny opis:imię, nazwisko, adres i kraj autora;tytuł pracy w jednym z oficjalnych języków FIAP (lub inny sposób odniesienia);datę i ewentualnie miejsce, w którym zdjęcie zostało zrobione;numer pracy taki sam, jak na formularzu zgłoszeniowym.w przypadku dzieł cyfrowych, opis pliku autora (nazwa, adres, tytuł, itp.),w sposób podany przez organizatora.wszelkie inne istotne informacje ( przekierowanie do innych salonów, adresy do korespondencji, itp.).
W interesie ogólnym organizowanego wydarzenia, dozwolona jest reprodukcja dzieł w katalogu lub na CD-ROM, wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wyraźnie zabronione przez autora. W tej kwestii zasady dotyczące prawa autorskiego muszą być ściśle przestrzegane.Skład jury

Na międzynarodowym salonie jury musi składać się z co najmniej 3 członków. Zaleca się jednak, aby jury było złożone z 5 członków. Członkowie jury muszą wykazywać się dobrą znajomością fotografii międzynarodowych.
Większość członków jury nie może należeć do klubu organizującego, jeśli pozwalają na to warunki krajowe. W regulaminie oraz w katalogu muszą być dokładnie podane nazwiska i tytuły członków jury.

Zaleca się, aby jedna osoba nie brała udziału więcej niż trzy razy w roku jako członek jury w tej samej kategorii. Koszty podróży i zakwaterowania członków jury są pokrywane przez organizatorów.
Członkowie jury nie mogą brać udziału w żadnej części imprezy, w której będą występować jako sędziowie.

Obchodzenie się ze zdjęciami i slajdami.

Organizatorzy muszą dbać o prace przy obchodzeniu się z nimi ( słowo obchodzenie się pojęte jest w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu). Nie wolno umieszczać żadnych znaków na pracach fotograficznych, innych niż niezbędne do ich identyfikacji.
Surowo zabronione jest umieszczanie stempli, gdy atrament może przedostawać się do innych zdjęć, lub w taki sposób, że atrament pieczęci przedostaje się na przednią stronę pracy. Tak samo organizatorzy nie mogą umieszczać samoprzylepnych nalepek z tyłu nieoprawionych wydruków.
Zabrania się otwierania slajdów oprawionych w szkła, z wyjątkiem wymiany rozbitego szkła lub w celu wykonania powiększenia.

Decyzje jury

Jeśli uczestnicy spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wszystkie prace otrzymane przez organizatora muszą być przedstawione sędziom. Wszelkiego rodzaju preselekcja jest zdecydowanie zabroniona.
Organizatorzy nie mogą w żaden sposób zmienić decyzji jury. Muszą wystawiać wszystkie fotografie i wszystkie slajdy zaakceptowany przez jury. W przypadku braku miejsca lub nadmiernie długiego czasu trwania pokazu slajdów, jury wybierze spośród prac zaakceptowanych fotografie, które mają być wystawione lub slajdy do projekcji. Po zamknięciu obrad sędziów, żadne prace fotograficzne ani slajdy nie mogą być dodane do wystawy lub pokazu slajdów. Jury przydziela medale i wyróżnienia w całkowitej autonomii i nie musi uzasadniać swojej decyzji.

Ilość nagród, ilość akceptacji

Aby ​​nagrody zachowały swoje znaczenie, zabronione jest nagradzanie więcej niż 5% przyjętych prac. Każda praca można dostać tylko jedną nagrodę. Przydzielenie kilku nagród jednemu autorowi musi mieścić się w rozsądnych granicach. Jest ponadto zabronione nagradzanie identycznych lub podobnych utworów jednego autora, które przedstawił w kilku sekcjach tego samego konkursu. Jakość wystawy lub projekcji prac jest jedynym czynnikiem, w którym należy rozważyć dobór minimalnej lub maksymalnej liczby zaakceptowanych prac.
Przyjęcie serii zdjęć lub slajdów liczy się jako jedna wyjątkowa akceptacja.

Karty z wynikami (punktacja) – Metoda punktacji

W celu pobudzenia dywersyfikacji technik, salon fotograficzny nie jest ograniczony do tematu i techniki, Zarząd FIAP apeluje do członków jury aby nie przykładać wielkiej wagi do używanych technik, ale na równi traktować klasyczne i nowoczesne procesy zapewniając w ten sposób wielkie zróżnicowanie w nagrodzonych pracach.
Po ocenie prac przez sędziów, każdy uczestnik musi być indywidualnie poinformowany o jego wynikach poprzez zwykłą lub elektroniczną pocztę. Karta z punktacją musi być napisana w jednym z oficjalnych języków FIAP.

Warunki sędziowania

Podczas oceny prac, oświetlenie do prezentacji zdjęć, jak również projekcji slajdów, musi umożliwić sędziom wykonywanie ich funkcji w najlepszych możliwych warunkach. Ponadto jest istotne, aby jury miało wystarczającą ilość czasu na ocenę prac.

Katalog

Dla konkursów klasycznych musi być wydany ilustrowany katalog (zalecany format 21x 21cm).
Dla cyfrowych salonów katalog może być zastąpiony przez CD-ROM, na warunkach opisanych poniżej:
* albo katalog ilustrowany,
* albo na płycie CD-ROM i może zawierać tylko prace zaakceptowane przez jury.
Reprodukcja fotografii i / lub slajdów jest konieczna.
Proste fotokopie nie są akceptowane.
Organizatorzy tradycyjnego salonu pod patronatem FIAP nie są upoważnieni do zastąpienia katalogu przez CD-ROM.
Tylko organizatorzy salonu z fotografiami cyfrowymi mogą odstąpić od publikacji ilustrowanego katalogu i muszą wysłać każdemu uczestnikowi kopię CD-ROM zawierającą wszystkie zaakceptowane prace.
W takim przypadku CD-ROM musi zawierać wszystkie informacje wymagane poniżej a na okładce musi znajdować się jedna z nagrodzonych prac z salonu, jak również logo FIAP i numer patronatu.
Nadanie Patronatu FIAP danemu wydarzeniu musi być traktowane jako gwarancja jakości. W celu ograniczenia kosztów FIAP nie stawia wymogów od organizatorów tradycyjnych salonów co do wielkości i ilości dzieł w nim zawartych. Jednakże, jeśli salon składa się z kilku sekcji, co najmniej jedna praca na sekcję musi być opublikowana. Ponadto FIAP zdecydowanie zaleca, aby były opublikowane wszystkie prace, które zostały nagrodzone przez FIAP.

Wydanie katalogu zawierającego zdjęcia z kilku pojedynczych salonów nie jest dozwolone.

Katalog jak i CD-ROM muszą być dostępne podczas otwarcia imprezy.
Kopia ma być wysłana do Prezydenta FIAP, Sekretarza Generalnego, a także do Serwisu Patronat FIAP.
Katalog lub CD-ROM musi zawierać:
Reklamę FIAP, dla której Serwis Patronat FIAP dostarczy wkładkę, w której będzie już zawarty numer patronatu; wkładka ta nie może być zmieniana i musi być wydrukowana w widocznym miejscu.Wykaz prac i autorów, którzy otrzymali nagrody;Listę alfabetyczną sklasyfikowanych krajów i autorów z tytułami zaakceptowanych prac.
Zaleca się wymienić po nazwiskach autorów; tylko międzynarodowe honorowe tytuły.
Alfabetyczna lista musi być częścią katalogu i nie może być wydawana w inny sposób.Imiona, nazwiska, tytuły honorowe i kraje z których pochodzą sędziowie;tabelę statystyczną oddzielnie dla każdej kategorii, sekcji i kraju:liczbę autorów uczestniczących;liczbę otrzymanych prac;liczba przyjętych autorów;liczbę przyjętych prac.Organizatorzy cyfrowych salonów pod Patronatem FIAP wydający CD-ROM z ich salonu muszą gwarantować ochronę podstawowych praw autorów za pomocą oprogramowania uniemożliwiającego piractwo lub pokazując obrazy w niskiej rozdzielczości (maksymalnie 640 x 800 pikseli).

Serwis Patronat FIAP

Po zakończeniu imprezy, organizatorzy salonu muszą wysłać jeden egzemplarz katalogu FIAP do Serwisu Patronat FIAP, w przeciwnym razie następny patronat nie zostanie przyznany.
Osoby odpowiedzialne na poziomie krajowym powinny badać poprawność organizowanych w ich kraju i informować Serwis Patronat o każdym naruszeniu aktualnych przepisów.

Gwiazdki FIAP Katalog salonu

Serwis Patronat FIAP może przyznać od jednej do pięciu gwiazdek w katalogach, według ich ogólnej jakości. Gwiazdki przyznawane są na podstawie ostatniego dostępnego katalogu i muszą być opublikowane w wykazach salonów z patronatem FIAP. Będą one również wymienione na liście z następnymi wydarzeniami zatwierdzonymi przez FIAP.

Organizacja wystawy zdjęć i publiczne pokazy slajdów.

Organizacja wystawy lub publicznego pokazu slajdów musi być z dbałością przygotowana.Na wystawę fotografii potrzebne są:odpowiednia sala z wystarczającą ilością miejsca na wystawę;dobre oświetlenie wystawianych zdjęć, które powinny być raczej oprawione w szkło, a między zdjęciami powinna być wystarczająca przestrzeń;imię, nazwisko i nazwy krajów z których pochodzą autorzy, jak również tytuły zdjęć.Do publicznego pokaz slajdów potrzebne są:odpowiednie audytorium z wystarczającą ilością miejsca do siedzenia;dobre zaciemnienie sali projekcyjnej i dobra widoczność ekranu;ekran projekcyjny dobrej jakości i nie mniejsze niż 1,8 xl, 8 m (6 ft x 6 m);podanie (ustnie lub za pomocą projekcji) nazwy i kraju pochodzenia autorów;jeżeli pozwalają na to lokalne warunki, fade-in fade-out projekcja z muzyką akompaniamentu.Wystawy zdjęć powinny trwać co najmniej dziesięć dni w miesiącu, a najwyżej jeden cały miesiąc. Jeśli wystawa odbywa się w wielu miastach, na czas trwania wystawy może zostać przedłużony pod warunkiem, że jest to jasno określone w regulaminie salonu;

Publiczne pokazywanie slajdów to co najmniej dwa pokazy. Do cyfrowych salonów FIAP wymaga jak dla tradycyjnych salonów, publicznej projekcji lub wystawy i jeśli to możliwe, powinny być pokazane wszystkie prace które zostały przyjęte do wystawy.. Nie jest wystarczające, żeby przyjęte prace były możliwe do obejrzenia tylko przez INTERNET.

Zamknięcie imprezy

Pod warunkiem, że opłata wstępna została wypłacona, wszystkie prace, obojętne, czy były wystawiane lub wyświetlane czy nie, muszą być zwrócone do uczestników zgodnie z przepisami organizatora.
Zabronione jest aby organizatorzy zatrzymywali jakieś odbitki lub slajdy, chyba że jest wyraźnie określone w przepisach, że organizator zamierza zachować nagrodzone prace, ale w tym konkretnym przypadku autor musi udzielić wcześniej pisemnej zgody, poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego.

Z wyjątkiem prac otrzymanych na płycie CD-ROM, dyskietek lub przez e-mail, organizator musi zwrócić jeśli tylko to możliwe, prace w oryginalnym opakowaniu dostarczonym przez autora.
Opakowania muszą zawierać wzmiankę:
“Prace fotograficzne tylko na wystawę – są zwracane do nadawcy – bez wartości komercyjnej “.