Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zakres i cele przetwarzania danych osobowych członków i kandydatów na członków Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej – Stowarzyszenia Twórców („Fotoklub RP”), a także osób odwiedzających stronę internetową Fotoklubu RP i korzystających z formularza kontaktowego oraz zawiera informacje wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa. Niniejsza polityka prywatności zawiera również informacje, w jakim zakresie i w jakich celach będą przetwarzane dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach Fotoklubu RP, adresatów informacji o wydarzeniach Fotoklubu RP.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami prawa polskiego wdrażającymi RODO, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

1.    Administrator danych:
Administratorem danych osobowych członków i kandydatów na członków, a także osób odwiedzających stronę internetową oraz osób uczestniczących w wydarzeniach Fotoklubu RP, adresatów informacji o wydarzeniach Fotoklubu RP, jest Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenie Twórców z siedzibą w Warszawie pod adresem Grójecka 75, 02-094 Warszawa.

2.    Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Fotoklub RP
2.1. Fotoklub RP przetwarza dane osobowe członków i kandydatów na członków Fotoklubu RP, w tym w szczególności:
• imię i nazwisko
• stopień naukowy/tytuł zawodowy
• miejsce wykonywania zawodu
• adres mailowy (dotyczy tylko członków Fotoklubu RP)
• telefon kontaktowy (dotyczy tylko członków Fotoklubu RP)
• wizerunek (dotyczy tylko członków Fotoklubu RP).
2.2. Fotoklub RP przetwarza również dane osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Fotoklub RP w następującym zakresie:
• imię i nazwisko,
• adres mailowy,
• nazwa podmiotu zatrudniającego,
• inne dane kontaktowe, przykładowo numer telefonu (jeśli zostały podane),
2.3. Fotoklub RP przetwarza także dane osobowe adresatów informacji o wydarzeniach Fotoklubu RP w następującym zakresie:
• imię i nazwisko,
• adres mailowy.

3.    Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania.
3.1. Dane osobowe członków i kandydatów na Fotoklubu RP przetwarzane są w następujących celach:
3.1.1.   Przystąpienia do Fotoklubu RP i realizacji celów statutowych Fotoklubu RP – na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017.210 t.j.) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fotoklubu RP polegającego na uprawnieniu do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do stwierdzenia czy kandydat na członka spełnia wymogi ustalone w Statucie Fotoklubu RP, przyjęcia członków w poczet Fotoklubu RP oraz wypełniania celów statutowych Fotoklubu RP (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i udziału w Fotoklubie RP;
3.1.2.   Informacyjnych – dane członków publikowane są na stronie internetowej Fotoklubu RP (www.fotoklubrp.org) w celu udzielenia informacji o jego członkach, promowania wizerunku i działalności Fotoklubu RP – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fotoklubu RP (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i udziału w Fotoklubie RP;
3.1.3.   Publikacji wizerunku – celem promowania wizerunku członków i działalności Fotoklubu RP, poprzez upublicznienie zdjęć członków na Portalu Stowarzyszenia – na podstawie zgody wyrażonej przez członków Fotoklubu RP (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpowszechniania wizerunku.
3.2. Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Fotoklub RP, adresatów informacji o wydarzeniach Fotoklubu RP przetwarzane są przez Fotoklub RP w następujących celach:
3.2.1.   rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Fotoklub RP (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w wydarzeniach Fotoklubu RP;
3.2.2.   rozpowszechnianie wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. f) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpowszechniania wizerunku;
3.2.3.   rozsyłania informacji o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Fotoklub RP (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (jeśli dotyczy)); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania od Fotoklubu RP informacji o wydarzeniach lub newslettera.
3.3. Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową Fotoklubu RP i korzystających z formularza kontaktowego będą przetwarzane przez Fotoklub RP w celu odpowiedzi na pytania zadane w formularzu (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO).

4.    Informacja o odbiorcach danych.
Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi na rzecz Fotoklubu RP, które w celu wypełnienia swoich zobowiązań mają dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Fotoklubu RP. Dane osobowe członków i kandydatów na członków Fotoklubu RP oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Fotoklub RP nie są przekazywane do państwa trzeciego.

5.    Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Fotoklub RP.
Każda osoba, której dane, o których mowa w niniejszej polityce są przetwarzane, posiada następujące prawa:
5.1. Dostępu do danych – prawo do uzyskania od Fotoklubu RP potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe oraz prawo do uzyskania dostępu do nich i do szeregu informacji, o których mowa w Art. 15 ust. 1 i 2 RODO;
5.2. Sprostowania danych – możliwość żądania niezwłocznego sprostowania danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
5.3. Usunięcia danych – prawo żądania niezwłocznego usunięcia danych jeśli spełniony zostanie jakikolwiek warunek wymieniony w Art. 17 ust. 1 RODO;
5.4. Ograniczenia przetwarzania danych – prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych w Art. 18 ust. 1 RODO;
5.5. Przenoszenia danych – możliwość otrzymania dotyczących jej danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi w przypadkach wymienionych w Art. 20 ust. 1 RODO;
5.6. Wniesienia sprzeciwu- prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych na postawie prawnie uzasadnionego interesu Fotoklubu RP lub innego administratora danych chyba, że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrany roszczeń;
5.7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – każda osoba, której dotyczą dane ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO;
5.8. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.

Fotoklub RP ma obowiązek poinformować osoby, których dane dotyczą, o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał.

6.    Okres przechowywania danych osobowych
6.1. Dane osobowe kandydatów na członków Fotoklubu RP przechowywane są w terminie niezbędnym do stwierdzenia czy spełnione zostały warunki członkostwa w Fotoklubie RP ustalone w Statucie.
6.2. Dane osobowe członków Fotoklubu RP przechowywane są do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku, gdy takie przetwarzanie ma miejsce na podstawie wyrażonej zgody.
6.3. Po upłynięciu ww. okresów, Fotoklub RP dokonuje zniszczenia danych osobowych, z wyjątkiem, gdy przechowywanie ww. danych jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Fotoklub RP może przechowywać dane również na potrzeby obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6.4. Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Fotoklub RP przetwarzane są przez czas niezbędny do obsługi i rozliczenia wydarzenia, a także mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe adresatów informacji o wydarzeniach Fotoklubu RP przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów Fotoklubu RP lub do czasu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Niezależnie od tego, Fotoklubu RP może przetwarzać dane osobowe tych osób przez okres przedawnienia roszczeń.

Pliki Cookies
Portal korzysta z plików cookie w celu zapewnienia jej użytkownikom dostępu do określonych funkcji, oraz w celu pozyskiwania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Sposób korzystania oraz rodzaje plików cookie wykorzystywanych w celu gromadzenia danych określone są polityce cookie: 

1.     Niniejsza Polityka cookies (dalej jako: „Polityka cookies”) strony www.fotoklubrp.org (dalej jako: „Serwis” lub „Strona internetowa”) jest skierowana do użytkowników Strony internetowej (dalej jako: „Użytkownik”) i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z plików cookies (dalej jako: „Pliki cookies”) oraz prawa i obowiązki Użytkownika.

2.     Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o użytkownikach, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach cookies.

3.     Poprzez Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do prawidłowego korzystania z Serwisu oraz lepszego dostosowania Serwisu do preferencji Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.     Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej Strony internetowej Pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu – Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenie Twórców z siedzibą w Warszawie pod adresem Grójecka 75, 02-094 Warszawa.

5.     Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a.     dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b.     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c.     cookies „sesyjne” – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas trwania odwiedzin Serwisu, do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

d.     „stałe” Pliki cookies – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

e.     „niezbędne” Pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny, np. uwierzytelniające Pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny;

f.      Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony internetowej;

g.     „wydajnościowe” Pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

h.     „funkcjonalne” Pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

6.     W ramach Serwisu stosowane są, co do zasady, dwa zasadnicze rodzaje Plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

7.     W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików cookies

w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji, jak deaktywować Pliki cookies, znajduje się na stronach pomocy używanej przegladarki.

8.     Fotoklub RP informuje o stosowaniu Plików cookies za pomocą komunikatu wyświetlanego w Serwisie.

9.     Korzystanie ze Strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że została wyrażona zgoda na wykorzystanie Plików cookies. W konsekwencji Pliki cookies będą umieszczane w pamięci urządzenia.

10.  Ograniczenia stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

11.  Więcej informacji na temat Plików cookies dostępnych jest w sekcji “Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

12.  Jeżeli wykorzystanie plików cookies wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podstawą jest nasz uzasadniony interes związanym z potrzebami analityki i reklamowymi.