STATUT

STATUT
FOTOKLUBU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE   

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę ,,FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW” zwane w skrócie “Fotoklub RP”, posługuje się pieczęcią okrągłą oraz podłużną, ma odznaki organizacyjne i zrzesza artystów fotografów (fotografików), twórców fotografii artystycznej.

§ 2
Fotoklub RP posiada osobowość prawną.

§ 3
Fotoklub RP może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych, oraz zawierać stosowne porozumienia i umowy.

§ 4
Fotoklub RP jest członkiem Federacji Międzynarodowej Sztuki Fotograficznej (FIAP) i reprezentuje Polskę.

§ 5
Terenem działalności Fotoklubu RP jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą Władz m. st. Warszawa.


II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA   

§ 6
1. Celami Fotoklubu RP są:
rozwój fotografii artystycznej,
upowszechnianie twórczości fotograficznej,
reprezentowanie interesów twórczych i zawodowych członków Fotoklubu RP oraz ochronę ich praw autorskich w kraju i za granicą,
współuczestniczenie w rozwoju kultury i współżycia koleżeńskiego.

§ 7
1. Środkami działania są:
współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, placówkami kultury, uczelniami, szkołami oraz ze związkami twórców i innymi organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą,
organizowanie konkursów fotograficznych, wystaw, przeglądów, plenerów i innych imprez,
organizowanie wystaw polskiej fotografii artystycznej za granicą przy współpracy z organizacjami zagranicznymi na zasadzie wzajemności,
prowadzenie szkolenia w dziedzinie fotografii i wspieranie edukacji fotograficznej oraz doskonalenie zawodowe,
inicjowanie i wydawanie publikacji, wydawnictw, głównie o tematyce fotograficznej,
prowadzenie działalności gospodarczej nie wyodrębnionej lub wyodrębnionej, zgodnej z obowiązującymi przepisami,
prowadzenie rozliczeń honorariów i wynagrodzeń autorskich,2. Działalność Fotoklubu RP jest wspierana pracą społeczną członków.


III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI   

§ 8
Członkami Fotoklubu RP mogą być osoby fizyczne wykonujące zawód artysty fotografa (fotografika), fotoreportera, miłośnicy sztuki fotograficznej oraz osoby wspierające rozwój fotografii artystycznej, naukowej, publicystycznej, okolicznościowej i dokumentalnej, a takż osoby przyczyniające się do unowocześniania technik fotograficznych oraz osoby prowadzące nauczanie lub szkolenie w zakresie fotografii.

§ 9
1.Członkowie dzielą się na:
członek rzeczywisty,
członek nadzwyczajny,
członek honorowy – zasłużony dla fotografii polskiej,
członek wspierający rozwój fotografii,
członek zbiorowy

§ 10
Członkiem rzeczywistym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna czynnie uczestnicząca w twórczości fotograficznej poprzez m.in. wykonywanie zawodu artysty fotografa (fotografika), udział w wystawach fotograficznych, publikacjach prasowych, wydawnictwach, posiadająca kwalifikacje zawodowe w dziedzinie fotografii artystycznej, spełniająca wymagania regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Fotoklubu RP, zaproszona i przyjęta na członka przez Kapitułę na wniosek Zarządu.

§ 11
Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba fizyczna nie spełniająca wymagań wymienionych w §10. Przyjęcia dokonuje Zarząd Fotoklubu RP.

§ 12
1. Członkiem honorowym – zasłużonym dla fotografii polskiej może zostać osoba fizyczna.

2. Członkostwo honorowe nadaje Kapituła przy obecności 2/3 składu, uchwałą jednogłośnie podjętą, na wniosek Zarządu Fotoklubu RP w uznaniu zasług dla rozwoju fotografii polskiej.

§ 13
1. Członkiem wspierającym rozwój fotografii
może zostać osoba prawna lub stowarzyszenie zarejestrowane nie posiadające osobowości prawnej jak również osoba fizyczna.

2. Członkiem zbiorowym może zostać stowarzyszenie fotograficzne posiadające osobowość prawną.
Przyjęcia dokonuje Zarząd Fotoklubu RP.

§14
Członkiem Fotoklubu RP mogą być cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania (siedziby) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

§15
1. Członkom rzeczywistym przysługują prawa:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego,
b) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Fotoklub RP,
c) noszenia odznak organizacyjnych,
d) używania tytułu nadanego przez Kapitułę,
e) korzystanie z urządzeń, porad, informacji oraz ulgowe nabywanie wydawnictw Fotoklubu RP na warunkach określonych przez Zarząd.
f) ubieganie się za pośrednictwem Fotoklubu RP o tytuły nadawane przez Federację Międzynarodową Sztuki Fotograficznej (AFIAP, EFIAP i inne)
g) korzystanie z innych działań Fotoklubu RP organizowanych na rzecz członków rzeczywistych.

§16
1. Członkom nadzwyczajnym, honorowym, wspierającym i zbiorowym – członkom tego stowarzyszenia przysługują prawa wymienione w §15 p-kt b, c, d, e, f oraz mogą uczestniczyć w Zjazdach z głosem doradczym.

2. Członek honorowy będący jednocześnie członkiem rzeczywistym korzysta w pełni z praw wymienionych w §15.

3. Członek wspierający, osoba fizyczna może uczestniczyć w Zjazdach osobiście, a członek wspierający i zbiorowy, osoba prawna za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 17
1. Obowiązkiem członków jest czynne uczestniczenie w realizowaniu celów Fotoklubu RP poprzez:
dbanie o rozwój i propagowanie polskiej fotografii artystycznej w kraju oraz na świecie,
wykonywanie twórczości fotograficznej (dotyczy członków rzeczywistych nie będących na emeryturze),
opłacanie składek członkowskich (zadeklarowanych),
dbałość o etykę i godność członka Fotoklubu RP.
członek honorowy (zdfp) jest zwolniony z opłaty składek członkowskich, ale może dobrowolnie opłacać w wysokości dowolnej.

§ 18
1. Utrata członkostwa następuje w wyniku:
wystąpienia zgłoszonego Zarządowi Fotoklubu RP na piśmie,
wykluczenia członka decyzją Sądu Koleżeńskiego,
skreślenia z listy członków jako wynik skazania przez sąd powszechny za czyny niegodne lub zgonu,
skreślenie z listy członków jako wynik nieopłacenia składek zadeklarowanych za okres 12 miesięcy.
2. Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd Fotoklubu RP
3. Od decyzji o skreśleniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu w okresie 3 miesięcy.


IV. WŁADZE FOTOKLUBU RP  

§ 19
1. Władzami Fotoklubu RP są:
Walny Zjazd,
Zarząd,
Kapituła,
Komisja Rewizyjna,
Sąd Koleżeński.2. Kadencja Władz z wyjątkiem Kapituły trwa 4 lat.

3. Najwyższą władzą Fotoklubu RP jest Walny Zjazd członków rzeczywistych, który może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 20
1. Zwyczajny Zjazd:
zwołuje Zarząd Fotoklubu RP,
Zjazd uchwala porządek i regulamin obrad Zjazdu. Zasada ta obowiązuje również Nadzwyczajny Zjazd,
rozpatruje i podejmuje uchwały odnośnie działalności Władz oraz zgłoszonych wniosków,
podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium dla ustępujących Władz na wniosek Komisji Rewizyjnej,
ustala wytyczne działalności Fotoklubu RP.

2. Zjazd wybiera w tajnym lub jawnym głosowaniu:
Zarząd składający się z 5-9 członków,
Komisję Rewizyjną 3-5 członków,
Sąd Koleżeński 3-5 członków,
wybiera członków Kapituły lub rozszerza jej skład o osoby zgłoszone przez Zarząd lub Kapitułę.

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej

4.Zjazd rozpoczyna się w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 2/3 członków rzeczywistych, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków rzeczywistych. Zasada ta obowiązuje również Nadzwyczajny Zjazd.

§ 21
1. Zarząd wybiera spośród siebie:
prezesa Fotoklubu RP,
2 wiceprezesów,
sekretarza,
skarbnika.

2. W przypadku rezygnacji z funkcji członka Zarządu lub utraty członkostwa Fotoklubu RP przez osoby pełniące funkcje w Zarządzie, lub ustąpienia członków Władz w czasie trwania kadencji, Władzom tym przysługuje prawo kooptacji w wysokości 1/2 składu pochodzącego z wyboru.

§ 22
1. Nadzwyczajny Zjazd:
zwołuje się z ważnych powodów na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków rzeczywistych,
wniosek winien zawierać: proponowany porządek obrad Zjazdu i uzasadnienie jego zwołania. Zwołanie Zjazdu powinno nastąpić w okresie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku,
zawiadomienia o Zjeździe winne być wysłane nie później niż 30 dni przed Zjazdem.

§ 23
1. Zarząd Fotoklubu RP:
reprezentuje Fotoklubu RP na zewnątrz wobec władz i innych jednostek,
kieruje działalnością Fotoklubu RP w okresie między Zjazdami i odpowiada za swoją działalność przed Zjazdem,
odbywa posiedzenia nie rzadziej, niż co kwartał,
ustala i realizuje program działalności, podejmuje uchwały, zatwierdza sprawozdania poszczególnych członków Zarządu,
realizuje uchwały Zjazdu, podejmuje postanowienia w sprawach, które nie wymagają uchwał Zjazdu, decyduje o sposobach i środkach dla realizacji zadań statutowych oraz wytycznych Zjazdu, rozpatruje, ustala preliminarz budżetowy oraz zatwierdza jego wykonanie na wniosek Komisji Rewizyjnej,
wnioskuje o przyjęcie członków rzeczywistych i nadanie godności członka honorowego – zasłużonego dla fotografii polskiej, przyjmuje członków nadzwyczajnych i wspierających rozwój fotografii,
powołuje zespoły problemowe, pełnomocników i delegatów (kierowników) do spraw rejonów, regionów,
powołuje Komisję Kwalifikacji Zawodowych w składzie 5-7 osób. Skład osobowy zatwierdza Kapituła. W skład Komisji mogą być powołane 1-3 osoby fizyczne nie będące członkami Fotoklubu RP,zatwierdza regulamin Komisji Kwalifikacji Zawodowych,
zatwierdza decyzje Komisji Kwalifikacji Zawodowych,
przyjmuje i zwalnia pracowników,
ustala wysokość minimalnej składki członkowskiej i wpisowego.

2. Dla ważności uchwał konieczna jest obecność, co najmniej dwóch funkcyjnych członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.

3. Członkowie Zarządu stale urzędujący mogą być zatrudnieni. Członkowie Kapituły, Komisji jak również Zarządu mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów związanych z działalnością Fotoklubu RP. Decyzję podejmuje Zarząd.

§ 24
1. Komisja Kwalifikacji Zawodowych na wniosek Zarządu lub Kapituły ocenia kwalifikacje zawodowe według ustalonych wymagań kandydatów na:
członków rzeczywistych – artystów fotografów (fotografików),
rzeczoznawców w specjalności ocena dzieł sztuki fotograficznej,
instruktorów fotografii i technik obrazowania

§ 25
1. Kapituła Fotoklubu RP:
reprezentuje Fotoklub RP w sprawach artystycznych,
składa się z 7-12 osób zaproszonych przez założycieli,
skład członków Kapituły może być rozszerzany przez Zjazd o osoby zgłoszone przez Zarząd lub Kapitułę.

2. Kapituła wybiera ze swego składu prezydenta i 2 wiceprezydentów oraz sekretarza.

3. Kadencja Kapituły jest bezterminowa, lecz nie więcej niż trzy kadencji Zarządu. Uchwały w tym względzie podejmuje Zjazd.

4. Kapituła dokonuje na wniosek Zarządu oceny artystycznej działalności na rzecz rozwoju fotografii, przyznaje medale, nagrody i wyróżnienia oraz nadaje godność członka honorowego – zasłużonego dla fotografii polskiej (w skrócie ,,zdfp”).

5. Zaprasza i przyjmuje na wniosek Zarządu członków rzeczywistych według warunków określonych w regulaminie po zasięgnięciu oceny Komisji Kwalifikacji Zawodowych i nadaje tytuł: artysty fotografa (fotografika) – członka rzeczywistego Fotoklubu RP (w skrócie ,,AFRP”).

6. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów z udziałem prezydenta lub wiceprezydenta przy obecności, co najmniej 1/3 składu Kapituły jeżeli statut nie stanowi inaczej.

7. Wystąpienie z Kapituły następuje na wniosek osobisty członka Kapituły złożony prezydentowi lub wiceprezydentowi.

8. Odwołanie członka Kapituły może nastąpić uchwałą Zjazdu na warunkach określonych w §18 pkt b, c

§ 26
1. Komisja Rewizyjna:
bada działalność Fotoklubu RP w zakresie jej zgodności ze statutem,
kontroluje budżet, co najmniej raz w roku,
ocenia pracę Zarządu oraz przedstawia Zjazdowi wniosek dotyczący udzielenia absolutorium dla Zarządu.

2. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie pełniący inne funkcje we władzach Fotoklubu RP. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 27
1. Sąd Koleżeński:
Sąd jest samodzielną jednostką władzy Fotoklubu RP. W skład Sądu nie mogą wchodzić członkowie pełniący inne funkcje we Władzach Fotoklubu RP. Sąd wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
Sąd orzeka w zespole, co najmniej 3-osobowym, w tym przewodniczący lub jego zastępca.
Sąd rozpatruje sprawy przeciwko członkom o czyny kolidujące z celami Fotoklubu RP, działanie na szkodę Fotoklubu RP, jak również wykroczenia stanowiące naruszenie zasad etyki i współżycia koleżeńskiego.

2. Sąd w pierwszej kolejności powinien nakłaniać w przypadkach spornych do ugody, a w razie konieczności nakładać następujące kary:
upomnienie,
nagana,
zawieszenie w prawach członka Fotoklubu RP na okres do 2 lat,
wykluczenie z Fotoklubu RP.

3. Odwołanie od orzeczenia Sądu może być złożone do Zjazdu w terminie trzech miesięcy, który do rozpatrzenia odwołania powoła Komisję w składzie 3-5 osobowym. Komisja przedstawi Zjazdowi wniosek do decyzji.

4. Przewodniczący składa Zjazdowi sprawozdanie z działalności Sądu.

§ 28
Wszystkie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego organu podejmującego uchwałę.


V. MAJĄTEK FOTOKLUBU RP   

§ 29
Fotoklub RP może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, fundusze i papiery wartościowe, zawierać wszelkiego rodzaju umowy, przyjmować zapisy, darowizny, dotacje, subwencje oraz prowadzić działalność gospodarczą.

§ 30
1. Wszelkie czynności prawne i dokumenty, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub majątkowe Fotoklubu RP, są podpisywane przez prezesa lub wiceprezesa i skarbnika lub osobę uprawnioną przez Zarząd.

2. Upoważnienia do podpisywania innych aktów i korespondencji regulują uchwały Zarządu.

§ 31
1. Fundusze Fotoklubu RP składają się z:
wpisowego, składek i innych świadczeń członkowskich,
subwencji, zapisów, darowizn, dotacji,
wpływów z działalności statutowej,
dochodów z działalności gospodarczej,
innych wpływów.

§ 32
1. Zarząd Fotoklubu RP dla realizowania celów i zadań statutowych oraz prowadzenia integracji środowiskowej może powoływać: fotokluby regionalne, oddziały, środowiskowe pod kierownictwem delegatów, (kierowników) pełnomocników reprezentujących Fotoklub RP oraz zespoły, komisje problemowe i inne.

2. Zakres działania delegata (kierownika), pełnomocnika określa Zarząd. Delegat (kierownik), pełnomocnik składa okresowe sprawozdania ze swej działalności. Delegat (kierownik), pełnomocnik może być odwołany przez Zarząd.


VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE
      FOTOKLUBU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.   

Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy postanowieniem z dnia 14 listopada 1995 roku zarejestrował Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenie Twórców i wpisał do Rejestru Stowarzyszeń w Dziale “A” pod pozycją RST – 2686.

Zmiany statutu uchwalone przez Walny Zjazd Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenie Twórców w dniu 27 maja 2000 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2000 roku (Syg. akt VII Ns Rej. st. 1035/00) wpisał do rejestru.

Walny Zjazd FRP w dniu 18 września 2004 roku dokonał zmian w statucie. Sad Gospodarczy XIX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wpisał zmiany w dniu 28 grudnia 2005 roku do rejestru KRS 0000129800.
(Syg. spr. WA.XIX NS-REJ.KRS/25568/5/23.