TYTUŁY FOTO – arch

TYTUŁY FIAP (fotograficzne) od 1 stycznia 2016

stare zasady obowiązujące w latach 2006-2009 [»]

stare zasady obowiązujące w latach 2010-2012 [»]

stare zasady obowiązujące w latach 2013-2015 [»]

Najbardziej aktualny wniosek o tytuły FIAP można pobrać ze strony www.fiap.net

 

FIAP PHOTOGRAPHER’S LIFE CARD

Każdy kandydat do fotograficznego tytułu FIAP musi być posiadaczem Karty Fotografa FIAP.
Opłata za wydanie Karty (po raz pierwszy) wynosi obecnie 50 €, które należy przesłać na konto FIAP oraz 150 PLN, które należy przesłać na konto Fotoklubu RP.
W czasie późniejszego występowania z wnioskami o nowe fotograficzne tytuły, Karta Fotografa FIAP zostanie zastąpiona nową za darmo, pod warunkiem, że kandydat prześle fotografię i nowy formularz, podając numer aktualnej karty.
We wnioskach o odznaczenia, na stronie “A” formularza, obowiązkowo muszą zostać podane tytuły FIAP i numer Karty Fotografa.

[tłumaczenie i opracowanie:  Joanna Maria Rybczyńska]

W celu uhonorowania wybitnych osób w dziedzinie fotografii, International Federation of Photographic Art (FIAP) stworzyła następujące wyróżnienia:

Dla fotografów znanych ze swej twórczej pracy:

Artist FIAP AFIAP
Excellence FIAP EFIAP
Excellence FIAP Bronze EFIAP/b
Excellence FIAP Silver EFIAP/s
Excellence FIAP Gold EFIAP/g
Excellence FIAP Platinum EFIAP/p
Excellence FIAP Diamond 1 EFIAP/d1
Excellence FIAP Diamond 2 EFIAP/d2
Excellence FIAP Diamond 3 EFIAP/d3
Master FIAP MFIAP

Dla tych, którzy przez swoją pracę na rzecz fotografii lub własne osiągnięcia przyczynili się do rozwoju FIAP lub fotografii w ogóle:

Excellence FIAP for Services Rendered ESFIAP
Honorary Excellence FIAP HonEFIAP

 

 

WAŻNE INFORMACJEKażdy kandydat do tytułu FIAP musi być posiadaczem Karty Fotografa FIAP.

Kiedy kandydat będzie występował później o tytuł artystyczny FIAP, Karta Fotografa FIAP zostanie zastąpiona bezpłatnie na nową.

Na wniosku o uzyskanie tytułu FIAP , na stronie A musi być podany numer Karty Fotografa FIAP.

Ta sama praca przedstawiona na kilku salonach lub biennale pod patronatem FIAP musi zawsze posiadać ten sam tytuł.

We wnioskach o uzyskanie tytułu FIAP Serwis Odznaczeń FIAP nie akceptuje opisywania zdjęć jako „Bez tytułu”.

Akceptacja serii zdjęć lub obrazów wyświetlanych (slajdy, pliki cyfrowe) jest brana pod uwagę jako 1 akceptacja.

Udział w Biennale FIAP jest brany pod uwagę przy nadawaniu tytułów FIAP.

Podczas ubiegania się o tytuły AFIAP i EFIAP, akceptacje uzyskane na młodzieżowych salonach lub Biennalach FIAP mogą stanowić co najwyżej 20% wymaganej liczby akceptacji na salonach pod patronatem FIAP, a pozostałe 80% wymaganych akceptacji na salonach pod patronatem FIAP powinny zostać uzyskane na normalnych salonach otwartych dla każdego.

Podczas ubiegania się o tytuły AFIAP i EFIAP 10% wymaganych akceptacji w różnych salonach pod patronatem FIAP musi być uzyskanych w salonach „Drukowanych” ( w salonach, w których wymagane są papierowe odbitki ).

Procent akceptacji uzyskanych w jednym kraju jest limitowany do 10% wszystkich wymaganych akceptacji.

Narodowe federacje mają prawo dodać do tytułów AFIAP i EFIAP narodowe wymagania w rozsądnych granicach. Jeżeli osiągnięta jest wymagana ilość akceptacji, wniosek o uzyskanie tytułu musi być przekazany do FIAP, bez żadnej dodatkowej oceny prac.

Opłata za rozpatrzenie wniosku: Opłatę za rozpatrzenie wniosku o tytuł AFIAP, EFIAP, poziomy EFIAP, lub MFIAP należy wpłacić do Skarbnika FIAP. Kwota jest ustalana przez Zarząd FIAP. Opłata ma pokryć koszty rozpatrzenia wniosku, a jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, wysyłki dyplomu i odznaki.

Wnioski będą rozpatrywane wyłącznie po otrzymaniu wpłaty przez Skarbnika FIAP.

Ta sama praca przedstawiona na kilku salonach lub biennale pod patronatem FIAP musi zawsze posiadać ten sam tytuł.

Kiedy wniosek o nadanie tytułu zostanie odrzucony, wnioskodawca musi poczekać co najmniej rok zanim przedstawi nowy wniosek. Kiedy aplikacja o uzyskanie tytułu MFIAP zostanie odrzucona, kandydat może złożyć następny wniosek po upływie 3 lat. Kandydat musi wysłać zaktualizowaną dokumentację, a jeśli jest taka potrzeba, również nowe prace fotograficzne. Musi on ponownie uiścić opłatę za złożenie wniosku.

Do wszystkich prac fotograficznych prezentowanych przez kandydata należy dołączyć wykaz zawierający akceptacje, medale i dyplomy uzyskane w salonach pod patronatem FIAP. (strona D dokumentacji).

Federacje narodowe mają obowiązek sprawdzenia wszystkich akceptacji.

Bez względu na to, czy tytuł zostanie nadany, czy nie, prace stają się własnością FIAP. Staną się one częścią artystycznego dziedzictwa FIAP. FIAP zastrzega sobie prawo do użytkowania lub do reprodukcji tych prac na swoją korzyść bez odszkodowania dla autora. Dla przykładu bez ograniczeń, FIAP może użyć prac do kolekcji, publikacji, lub fotograficznych akcji, pod warunkiem, że imię i nazwisko autora będzie wymienione.

Fotografie muszą być przesłane jako pliki cyfrowe przez „WeTransfer” o następujących właściwościach. Format JPEG, kompresja 10, co najmniej 3600 pikseli w dłuższą stronę.

Nazwy plików:
Kod Federacji FIAP (lub numer ILFIAP ) + podkreślenie + Imię + podkreślenie + Nazwisko + podkreślenie + Tytuł pracy + .jpg. Przykład:BO2_Bart_Peeters_Sunrise.jpg 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Formularze wniosków o uzyskanie tytułów FIAP są dostępne na stronie internetowej FIAP : www.fiap.net – distinctions, w formacie Excel, który ułatwia pobieranie. Wnioskodawcy mogą je pobrać przez „ Kopiuj / Wklej ”.

Umożliwi to również pobranie dokumentów bez błędów gdy pliki będą przesyłane drogą elektroniczną.

W tych formularzach federacje mogą zastąpić drugi język swoim językiem krajowym.Federacje narodowe są proszone o zgrupowanie wszystkich aplikacji i zaprezentowanie ich FIAP tylko raz w roku. Aplikacje muszą dotrzeć do FIAP najpóźniej trzy miesiące przed terminem, w którym narodowa federacja życzy sobie otrzymać dyplomy i odznaki. [tłumaczenie i opracowanie: Dorota Kycia]

NIEKTÓRE DEFINICJE

Międzynarodowy Salon pod patronatem FIAP:
każdy salon fotograficzny zorganizowany zgodnie z zasadami określonymi w przepisach “Patronat FIAP”, któremu został przyznany patronat przez FIAP Patronat Service (należy podać numer Patronatu na formularzu).

Utwór fotograficzny:
odbitka czarno-biała, kolorowa lub zdjęcie wyświetlane (slajd, plik cyfrowy), a także zestaw odbitek lub wyświetlanych zdjęć.

Zestaw odbitek i wyświetlanych zdjęć:
seria odbitek lub wyświetlanych zdjęć, które mają być pokazane w ustalonej kolejności i bez żadnych dźwięków, lub seria odbitek lub wyświetlanych zdjęć na jeden temat i tworząca całość.

Akceptacja:
każda z prac fotograficznych, która została wybrana przez jury salonu w celu włączeniado wystawy lub prezentacji obrazów wyświetlanych lub do katalogu.

Nagroda:
specjalne uznanie dla fotograficznej pracy przyznane przez jury salonu w formie nagrody, medalu, wyróżnienia i dyplomu.

Ten dokument wchodzi w życie z dniem 01.01.2016.

[tłumaczenie i opracowanie: Dorota Kycia]

O przyznanie tytułów FIAP
należy starać się za pośrednictwem FOTOKLUBU RP
:

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ul. Mokotowska 9
00-640 Warszawa

Wszelkich informacji udziela:
Oficer łącznikowy FIAP – Dorota Kycia dkycia@poczta.onet.pl