Fotomaraton – otwarty, wieloetapowy konkurs fotograficzny w Olsztynie

Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne Blur w Olsztynie zaprasza do udziału w nietypowym, czteroetapowym, otwartym konkursie fotograficznym.

Startujemy dokładnie 1 maja. Tego dnia podany zostanie pierwszy temat fotograficznych zmagań. Etapów zabawy będzie 4, do każdego awansuje coraz mniejsza grupa fotografujących.

Tematy, informacje o kolejnych etapach i pełen regulamin znajdziecie na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/377555560919652.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO- „Fotomaraton”

PRZEPISY OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Fotomaraton” jest Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne Blur (WMSF-Blur) oraz partnerzy; „Pstryk z Olsztyna”, „Bertrand.pdf – pracownia druku fotograficznego”.

2. Celem Konkursu jest aktywacja oraz pobudzanie kreatywności wśród lokalnej społeczności.

3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane w trakcie jego trwania.

4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czterech rundach a tematy konkursowe będą podawane przez organizatora w czterech następujących po sobie etapach:

Etap1 Eliminacje.

Etap2 Ćwierćfinał.

Etap3 Półfinał.

Etap4 Finał.

5.Do kolejnych etapów będą kwalifikowani autorzy najlepszych prac w następującej ilości: eliminacje będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Liczba osób nielimitowana. Do ćwierćfinału przechodzą 24 osoby. Do półfinału przechodzi 12 osób. Do finału awansuje 6 osób wśród których zostaną wyłonieni zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

6. Organizator przewiduje nagrody o łącznej puli 1500zł. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca i 3 wyróżnione prace spośród wszystkich zgłoszonych.

7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej WMSF-Blur oraz na stronach Partnerów.

8. Wyniki i wernisaż wystawy nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się w ogłoszonym przez organizatora czasie, tuż po zakończeniu etapu oceny prac finałowych i wyróżnionych.

PRZYJMOWANIE PRAC

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie do jednego tematu/etapu.

3. Do kolejnych etapów przechodzą tylko autorzy wskazani przez jury.

4. Terminarz:

Etap1 Eliminacje. Podanie pierwszego tematu na stronie organizatora- 01.05.2022. Zgłaszanie prac od 02.05.2022 do 08.05.2022

Etap2 Ćwierćfinały. Osoby zakwalifikowane do tego etapu (24) otrzymują maila z informacją o kolejnym temacie-15.05.2022. Zgłaszanie prac od 16.05.2022 do 22.05.2022.

Etap3 Półfinały. Osoby zakwalifikowane do kolejnej rundy (12) otrzymują maila z informacją o kolejnym temacie-29.05.2022. Zgłaszanie prac od 30.05.2022 do 05.06.2022.

Etap4 Finał. Osoby zakwalifikowane do finału (6) otrzymują maila z informacją o kolejnym temacie-12.06.2022. Zgłaszanie prac od 13.06.2022 do 19.06.2022. Ww. terminy mogą ulec zmianie o czym organizator zobowiązuje się poinformować uczestników.

5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, wykonanymi w trakcie trwania poszczególnych etapów. Organizator zastrzega sobie sprawdzania danych exif (Data). Technika wykonania zdjęć dowolna.

6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres fotomaraton2022@gmail.com w określonych terminach.

7.Wysyłając prace na wskazany adres mailowy Autor oświadcza że jest osobą pełnoletnią, jest autorem wykonanej fotografii i posiadaczem praw autorskich do niej.

8. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię i nazwisko_ Nick autora _Tytuł tematu. Np: Konrad Jankowski_Wujo@123_dogórynogami.

9. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 1500pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 300 dpi. Maksymalny rozmiar nasyłanych prac 2MB

10. Autor wysyłając prace do konkursu wyraża zgodę na ich publikację na stronie organizatora konkursu i partnerów.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

12. Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na udzielenie niewyłącznej i nieodpłatnej licencji Organizatorowi konkursu na korzystanie i rozporządzanie autorskimi prawami majątkowymi do przesłanych zdjęć, będących utworem w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym na:

• zwielokrotnianie zdjęcia techniką cyfrową (digitalizacja);

• używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych, związanych z konkursem i wystawą pokonkursową w tym na portalu Facebook, stronach internetowych organizatora;

• użycie do publicznej prezentacji;

• wykorzystywanie w ramach kompilacji lub połączeń z innymi zdjęciami, w tym poprzez uzupełnienie o przekazy informacyjne lub promocyjne organizatorów;

• zmianę formatu pliku, w jakim pierwotnie zdjęcie zostało zapisane;

• dysponowanie wydrukowanym egzemplarzem zdjęcia w celach niemajątkowych.

JURY

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.

2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora i Partnerów.

2. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, iż: a) jest autorem załączonych fotografii, b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich

3. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.