TYTUŁY AV

Za 016/2017 E:

  1. OGÓLNE WARUNKI

1.1 Aby uhonorować wybitnych autorów znanych w dziedzinie fotografii, Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej utworzyła następujące wyróżnienia dla artystów tworzących sztuki audiowizualne:

Artysta FIAP / Audio-Visual AV-AFIAP

Excellence FIAP / Audio-Visual AV-EFIAP

Excellence FIAP Brązowy / Audio-Visual AV-EFIAP / b

Excellence FIAP Srebrny / Audio-Visual AV-EFIAP / s

Excellence FIAP Złoty / Audio-Visual AV -EFIAP / g

Excellence FIAP Platinum / Audio-Visual AV-EFIAP / p

Master FIAP / Audio-Visual AV-MFIAP

1.2 Tylko krajowe federacje zrzeszone w FIAP i opłacające roczną składkę członkowską mogą proponować swoich członków jako kandydatów na którekolwiek z wyróżnień. Są one odpowiedzialne za kontrolę dokumentów przekazywanych do FIAP. Osoba odpowiedzialna w krajowej federacji musi podpisać wszystkie wnioski, które należy składać na formularzach zgodnych z wzorami wskazanymi przez FIAP. Formularze należy wypełnić w jednym z oficjalnych języków FIAP.

1.3 W krajach, w których nie ma federacji krajowej stowarzyszonej w FIAP, poszczególni autorzy mogą przedstawić swoją kandydaturę za pośrednictwem innej narodowej federacji lub za pośrednictwem indywidualnego członka (IRFIAP lub ILFIAP).

1.4 Nie stosuje się żadnej dyskryminacji między kandydatami, amatorami lub profesjonalnymi fotografami. Nie ma ograniczeń wiekowych.

1.5 Ostateczna decyzja o przyznaniu wyróżnienia FIAP należy do FIAP. Wnioski o przyznanie wyróżnienia są rozpatrywane przez komisję złożoną z członków Rady Dyrektorów lub wybitnych osobistości wyznaczonych przez Radę Dyrektorów FIAP. Decyzje podejmowane są bez odwołania i zwykłą większością głosów. Aby zapewnić całkowitą niezależność komisji, nazwiska jej członków nie są publikowane.

1.6 Przyznanie wyróżnienia FIAP jest uważane we wszystkich krajach za przysługę, a nie za prawo.

1.7 Wszystkie tytuły FIAP są przyznawane na całe życie. Posiadacze wyróżnienia mogą dołączyć do swojego nazwiska inicjały odpowiadające posiadanemu przez nich wyróżnieniu. W przypadkach, w których posiadacz wyróżnienia FIAP popełni poważne wykroczenie przeciwko FIAP lub przeciwko federacji krajowej powiązanej z FIAP, wyróżnienie to może zostać anulowane przez Zarząd FIAP.

  1. WAŻNE INFORMACJE

6.1 Każdy kandydat do fotograficznego tytułu FIAP musi posiadać Kartę Fotografa FIAP. Wnioski o wyróżnienie muszą zawierać na stronie „A” formularza numer Karty Fotografa FIAP.

6.2 Jeżeli dwóch autorów współpracuje przy realizacji jednej sekwencji audiowizualnej, punkt przyznany za akceptację zostanie podzielony między dwóch autorów (więcej niż dwóch autorów nie zostanie zaakceptowanych).

6.3 Ponieważ FIAP jest federacją fotograficzną, wszystkie sekwencje audiowizualne zgłoszone do wyróżnienia FIAP muszą dawać dowody niekwestionowanych kompetencji fotograficznych osoby ubiegającej się o to wyróżnienie. Zarząd FIAP i Serwis Audiowizualny weźmie to pod uwagę rozpatrując wnioski.

6.4 Federacje narodowe mają prawo do dodawania w odniesieniu do tytułów AV-AFIAP i AV-EFIAP krajowych wymagań w rozsądnych granicach. Jeżeli zostanie osiągnięta wymagana liczba akceptacji, wniosek o tytuł należy przesłać do FIAP, bez dodatkowej oceny prac.

6.5 Opłata za zgłoszenie:

Za każde zgłoszenie dotyczące tytułów: AV-AFIAP, AV-EFIAP, Poziomów AV-EFIAP lub AV-MFIAP, opłatę za wniosek należy przesłać do Skarbnika FIAP. Zarząd FIAP określa kwotę. Opłata ma pokryć koszt rozpatrzenia wniosku oraz, jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wysłania dyplomu i odznaki. Dyplom i odznakę można otrzymać dopiero po otrzymaniu opłaty przez Skarbnika FIAP.
 
6.7 W przypadku odrzucenia wniosku, wnioskodawca musi odczekać co najmniej rok przed złożeniem nowego wniosku. Jeżeli wniosek kandydata o tytuł AV-MFIAP zostanie odrzucony, kandydat na AV-MFIAP musi odczekać co najmniej 3 lata przed złożeniem nowego wniosku. Kandydat musi przesłać zaktualizowaną dokumentację oraz, w razie potrzeby, inne prace fotograficzne. We wszystkich przypadkach odrzucenia wnioskodawca musi ponownie uiścić opłatę za wniosek. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 aplikacje do tytułu AV-MFIAP.

6,8 Niezależnie od tego, czy tytuł zostanie przyznany, prace stają się własnością FIAP. Staną się częścią dziedzictwa artystycznego FIAP i mogą zostać wykorzystane w kolekcjach AV FIAP. Przesyłając sekwencje audiowizualne do FIAP, autorzy potwierdzają, że mają pełne prawa własności do zdjęć i do używania  ścieżki dźwiękowej. W przypadku ścieżek dźwiękowych innych autorów producent audiowizualny musi przedstawić dowód posiadania licencji na produkcję dzieł pochodnych.
 
7. INFORMACJE PRAKTYCZNE

7.1. Formularze wniosków o wyróżnienia są dostępne na stronie internetowej FIAP w formacie Excel, który ułatwia pobieranie i wypełnianie przez wnioskodawców poprzez „Kopiuj / Wklej”. Umożliwi to również FIAP wyodrębnienie danych z tych formularzy bez błędów podczas przesyłania plików pocztą elektroniczną.

7.2 Federacje narodowe proszone są o zebranie wniosków i przedstawienie ich FIAP tylko raz w roku. Wnioski  muszą  wpłynąć  do  FIAP co  najmniej trzy miesiące przed terminem kiedy federacja chce otrzymać dyplomy i odznaki.

 8. NIEKTÓRE DEFINICJE

Wydarzenie międzynarodowe pod patronatem FIAP:
każde wydarzenie audiowizualne zorganizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach „Patronat FIAP” i jego „Uzupełnieniu do wydarzeń audiowizualnych”, które otrzymało patronat od Serwisu Patronatu FIAP.

Serwis audiowizualny:
serwis nominowany przez Zarząd Dyrektorów FIAP. 

Sekwencja audiowizualna (lub sekwencja AV):
seria obrazów wyświetlanych w ustalonej kolejności z muzyką, tekstem i / lub dźwiękiem oraz z efektami przenikania.

Arkusz identyfikacyjny:
zawiera wszystkie niezbędne informacje techniczne potrzebne do projekcji sekwencji (standardowy formularz Serwisu Audiowizualnego).

Akceptacja:
każda sekwencja audiowizualna, która została wybrana do włączenia do prezentacji dla publiczności i potwierdzona przez ostateczne jury imprezy.

Nagroda:
nagroda przyznana przez jury jednemu z utworów audiowizualnych: nagroda, medal lub wyróżnienie. 

(tłumaczenie Dorota Kycia)